Bielsko-Biała 08.05.2020 r.

Zgodnie z § 5, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostką budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją w Bielsku-Białej zamieszcza na swojej stronie internetowej informację www.sp39.fc.pl o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 DLA DZIECI SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIESŁYSZĄCYCH I Z AFAZJĄ W BIELSKU-BIAŁEJ